Vergi Dairesi İşlemleri Bakımından Zorunlu E-Tebligat Sistemi

27/08/2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 456 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 213 sayılı Vergi Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğ’e göre;

  1. “kurumlar vergisi mükellefleri” (tüm anonim ve limited şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları)
  2. “ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar” (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç olmak üzere adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler, avukatlar, doktorlar, emlakçılar, kasaplar, manavlar ve benzerleri)
  3. “isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler”

en geç 31.12.2015 tarihine kadar örneği ekte yer alan formu doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken her evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Bu tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır. Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri ise söz konusu formlar mükellefiyet tesisi sırasında doldurarak elektronik tebligat talep edeceklerdir.

Elektronik tebligat sistemine dâhil olması zorunlu olanlardan bu tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır. Dolayısı ile Elektronik tebligat adresi alması gerektiği halde, 1 Ocak 2016 tarihine kadar almayan kurumlar vergisi mükelleflerine, 1.300 TL, kapsama giren gelir vergisi mükelleflerine ise 660 TL, özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır.

Yukarıda açıklamasını yapılan Elektronik Tebligat sistemi vergi mevzuatının ve vergi dairelerinin Kanunlarını uygulamalarına yöneliktir. Vergi İdaresinin Mükellefler yapacağı tebligatlar Bu sistemin yürürlüğe girmesi ile elektronik olarak yapılacaktır. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Uygulaması ise; Tebligat kanunu ve başta TTK olmak üzere Vergi Hukuku dışındaki işlemler için kullanılır. Bu durumda KEP sahibi olan kişi veya kurumların da ayrıca; vergi ile ilgili tebligatları alabilmeleri için mutlaka elektronik tebligat için ayrıca parola ve şifre edinmeleri gerekir.

Özetle;
Yukarıda açıklanan yasal zorunluluklar doğrultusunda tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak elektronik tebligat adresi alması gerekmektedir. Aksi takdirde vergi dairesi tarafından resen internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılacak ve tarafınıza cezai yaptırım uygulanacaktır.

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Muhtaranlar Avukatlık Ortaklığı


EINSTEIN

Time is not constant; neither is weight nor mass. On a fresh night in November 1919, a solar eclipse confirmed that light rays from stars are deflected by the sun in just the amount that Albert Einstein had predicted. Einstein�s stunning conclusion�the theory of relativity�solved centuries-old enigmas in physics and rocked our view of the world. Perhaps the biggest leap of the scientific imagination in history, his theory was the first major new theory of gravity since Isaac Newton�s more than 250 years earlier.