Elektronik Tebligat Yönetmeliği'ne İlişkin Değerlendirme

6.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile tebligat uygulamasında önemli değişiklikler getirecek düzenlemeler hayatımıza girmiştir.

Bu Yönetmelik, PTT tarafından kurulacak ve işletilecek olan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETS) aracılığıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelik uyarınca, tebligat çıkarmaya yetkili merci, elektronik tebligatı hazırlayarak UETS’ye teslim eder. UETS, elektronik tebligatı zaman damgasıyla ilişkilendirip, gizliliğin sağlanması amacıyla şifreler ve muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır. Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.

Yönetmelik ile getirilen önemli değişikliklerin başında 5. madde gelmektedir. Bu madde ile ‘tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar’ düzenlenmiştir.  Avukatlar, noterler, tüm özel hukuk tüzel kişileri, idareler, yargı mercileri ve icra müdürlükleri zorunlu elektronik tebligat uygulamasının kapsamına giren en önemli kişi ve mercilerdendir.

Yukarıda sayılanlar, 6. madde uyarınca yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 01.01.2019 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde PTT’ye başvurup zorunlu  elektronik tebligat adresi almalıdır. Zorunlu elektronik tebligat adresi alma yükümlülüğü bulunmayanlar da, yürürlük tarihinden itibaren elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.
Alınacak bu adres KEP adresi değil, elektronik tebligat adresidir. Dolayısıyla halihazırda KEP adresinin mevcut olması, elektronik tebligat adresi alması zorunlu olanların bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

Yönetmeliğin 01.01.2019 tarihinde yürülüğe girmesi ile birlikte elektronik tebligatların UETS üzerinden elektronik tebligat adresine yapılması yönetmelikte sayılanlar bakımından zorunlu hale gelecektir. Ancak elektronik tebligatlar haricinde kalan yazışmalar için KEP adresleri kullanılmaya devam edecektir.

Yönetmeliğin 9. maddesinin son fıkrası uyarınca elektronik yolla yapılan tebligatlar muhatabın elektronik tebligat adresi ulaştıktan 5 gün sonra yapılmış sayılır.

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir. Ancak, bu kapsamda yapılacak bildirimlerin herhangi bir sebeple yapılamamış veya geç yapılmış olması tebligatın yapılmış olmasını etkilemez. Yani 5 günlük süre yine de elektronik tebligatın elektronik tebligat adresini ulaştığı anda işlemeye başlar.

 Elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtları PTT tarafından tutulur ve bu kayıtlar, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir.

Elektronik tebligat ücretlerine ilişkin henüz bu yönetmelik kapsamında yeni bir tarife yayımlanmamıştır.

Herhangi bir hak kaybına uğramamanız adına bu yasal değişiklik uyarınca işlem yapmanız son derece büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Muhtaranlar Avukatlık Ortaklığı
Av. Gökhan Muhtaranlar